Гаранција за квалитет

Политиката за безбедност на храна на ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје е задоволување на барањата на своите купувачи пред се со нудење на производи и услуги со врвен и проверен квалитет. Со цел да ги оствариме барањата на купувачите, а при тоа придржувајки се до правилата и препораките за испорака на добар и квалитетен производ, континуирано ги одржуваме стандардите за испорака на безбеден производ и хигиена на храната.

Идентификација на основните принципи на хигиена на храната со цел да се обезбеди безбедна храна погодна за употреба од страна на купувачите.

Задоволување на барањата на купувачите: Бидејки купувачот за нас е секогаш во предност во поглед на своите барања во врска со обезбедување на квалитетен производ и услуга, одржуван според законските барања во земјава се трудиме да стекнеме се поголема доверба кај нашите купувачи. Бидејки тие се секогаш во предност ние постојано се прилагодуваме кон нивните барања при тоа задоволувајки ги нивните желби.

Воспоставување на континуиран партнерски однос со добавувачите и на тој начин зголемувајки ја довербата и продолжувајки ја соработката, а при тоа наогајки заедничко решение на сите потенцијални проблеми.

Почитување на правилата за обезбедување на чиста околина, на кој начин се допринесува со одржување на хигиената да се одстранат негативностите кои можат да се јават.

Воведување и одржување на системот за управување со квалитет според барањата на HACCP. Унапредувањето во поглед на квалитетот и задоволување на барањата кои ќе ги сведат ризиците на прифатливо ниво се наша приоритетна задача.

Прегледани