Заштита на доверливи податоци и информации

ГРАНАП ДОМА ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. ГРАНАП ДОМА користи SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација помеѓу серверот на www.granapdoma.mk и посетителот/корисникот е енкриптирана. ГРАНАП ДОМА во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.

ГРАНАП ДОМА се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на купувачот од веб страницата www.granapdoma.mk и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на личните податоци и други позитивни прописи од оваа област кои се на сила во Република Северна Македонија.
Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители/купувачи на веб страницата www.granapdoma.mk се наведени во Политиката за приватност, која исто така е објавена на веб страницата www.granapdoma.mk. Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата или онлајн регистрација и како тие се користат.

При посетата на www.granapdoma.mk, ГРАНАП ДОМА не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, (пр. доколку за купопродажба на одредени производи и услуги внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, дополнителни маркетинг активности или барања за информации од страна на ГРАНАП ДОМА).
Приниципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители и купувачи на веб страницата www.granapdoma.mk. Политиката за приватност не се однесува на пристапот до други надворешни системи до кои се пристапува преку веб страницатa на ГРАНАП ДОМА.

ГРАНАП ДОМА ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со друга применлива регулатива во Република Северна Македонија. ГРАНАП ДОМА нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: име, презиме, единствен матичен број, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. ГРАНАП ДОМА не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни.

ГРАНАП ДОМА има право да собира, складира, анализира и користи статистички податоци за користењето на www.granapdoma.mk.

Корисникот е одговорен за заштита на доверливоста на неговата лозинка. Корисникот е свесен дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во тековното работење или настани кои се надвор од контрола на ГРАНАП ДОМА и ГРАНАП ДОМА не сноси одговорност за губење на податоци настанато при пренос на информациите преку интернет.

 

За дополнителни информации, или за остварување на правата за заштита на личните податоци, може да го контактирате офицерот за заштита на личните податоци Владимир Крстев на vladimir@granap.mk или на 072 243 042.

Прегледани