Политика на приватност

Заштита на лични податоци

ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје ги обработува личните податоци на своите корисници во согласност со важечките законски прописи за заштита на личните податоци. Личните податоци се обработуваат за овозможување на користењето на производите и услугите на ГРАНАП ГНП ДООЕЛ  Скопје, со примена на соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

Со својата Изјава за заштита на личните податоци,ГРАНАП ГНП ДООЕЛ  Скопје уредува кои категории на лични податоци ги собираме, начинот на кој ги обработуваме, целите за кои ги обработуваме, како и правата кои корисниците ги имаат во однос на нивните лични податоци.

Подолу можете да ја прочитате целата Изјава за заштита на личните податоци за ГРАНАП ГНП Македонија и слободно да се обратите до ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје преку наведените контакт детали доколку имате било какви прашања во врска со обработката на личните податоци.

Политика на приватност

Врз основа на одредбите од Законот за заштита на личните податоци(Сл.Весник на РСМ бр.42/20) управителот на ГРАНАП ДООЕЛ - Скопје, донесе

 ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Оваа Политика на приватност содржи објаснувања за обработката на лични податоци при посета и / или користење на интернет услугите достапни на нашата веб страница www.granapdoma.mk.

Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност и заштита на личните податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност. Со Вашата регистрација и најавување на нашата веб-страна, изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашата политика на приватност и заштита на лични податоци.

 КОНТРОЛОР НА ЗБИРКИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Контролор/обработувач на личните податоци е ГРАНАП ДООЕЛ Скопје. Личните податоци ги обработуваме во согласност со одредбите од З. за заштита на личните податоци и подзаконските акти.

 ЦЕЛИ И НАЧИН НА ОБРАБОТКА

Предмет на обработка се лични податоци за посетителите на веб страницата www.granapdoma.mk и купувачите на производи преку оваа веб страница (понатаму “корисниците“). Личните податоци ги собираме преку Вашето користење на нашата веб-страна www.granapdoma.mk вклучувајќи ги и формите за регистрација на корисник. Вашите податоци ги обработуваме за конкретни,јасни и легитимни цели, во обем потребен за остварување на целите за обработка и нема да ги обработуваме на начин што е спротивен на тие цели.

За успешно реализирање на нарачките, неопходно е да ги обработуваме следните лични  податоци:

- име и презиме на нарачателот,

- адреса за доставување,

- е-маил адреса и

-број на телефон, односно информации кои корисникот доброволно ги внел или се предвидени при користење на услугите на достапни преку www.granapdoma.mk.

Со помош на споменатите податоци, кои корисникот ги внесува преку регистрација, се користат за успешна достава на производите и реализација на плаќањето, односно исполнување на нарачката. Како контролор/обработувач на личните податоци ГРАНАП ДООЕЛ - Скопје се обврзува дека ќе ја чува приватноста на сите наши купувачи, а личните податоци ќе ги обработуваме согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Ги собираме само наведените основни податоци за купувачите (корисниците) кои се неопходни за постапување по нарачките и информирање на корисниците согласно

 добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. Сите податоци за купувачите/корисниците грижливо се чувани од губење, уништување, фалсификување или неавторизиран пристап. Вработените во ГРАНАП ДООЕЛ Скопје се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци и да ги спроведуваат мерките за нивна заштита.

 ГРАНАП ДООЕЛ Скопје не собира никави информации од финасиска природа како број на картичка или број на банкарска сметка. Податоците кои ги внесувате при плаќање од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесуваат преку нашите сервери.Трансакциите се процесираат преку платежниот процесинг систем на банката со кој соработуваме ХАЛК БАНКА АД Скопје која е сертифицирана за процесирање на трансакции. Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку безбедносниот протокол на банката со користење и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка.

Покрај наведените податоци, собираме, анализираме и обработуваме податоци во врска со производи кои нашите корисници ги пребаруваат и ги купуваат, како и страниците кои ги посетуваат. Добиените податоци ги користиме со цел да ја подобриме понудата и изгледот на нашата веб страна и да им овозможиме на посетителите едноставно користење и сигурно и лесно купување.

Личните податоци се обработуваат на совесен и транспарентен начин, согласно важечките прописи за заштита на личните податоци, во мера која е потребна и доволна исклучиво за остварување на целите на обработката на личните податоци.

При обработката на личните податоци се преземаат потребните технички и организациски мерки за да се обезбеди соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување.

Личните податоци кои се обработуваат не се пренесуваат во трета  земја, ниту споделуваат со трети лица освен кога за тоа постои законска обврска и законски основ, исклучиво во случаите, на начин и во постапка како што е определено согласно со важечките прописи за заштита на личните податоци.

Веб страницата www.granapdoma.mk не е наменета за лица под 14 години. ГРАНАП ДООЕЛ - Скопје нема за цел да прибира и обработува лични податоци за лица под 14 години. Во случај лице под 14 години да ги доставило своите лични податоци без согласност на неговите/нејзините родители и/или старатели, треба веднаш да бидеме известени преку контактот наведен подолу.

Веб страницата www.granapdoma.mk  користи  „cookies“ односно “колачиња“ за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернетот на своите потреби. “Cookie“ е текстуален фајл кој се доделува на хард дискот на компјутерот на корисникот од страна на мрежниот сервер. “Cookies“ не можат да бидат искористени да стартуваат програм или да пренесат вирус до компјутерот на корисникот. Тие се доделуваат единствено на корисниците и можат да бидат прочитани од страна на мрежниот сервер во доменот кој Ви ги пратил. Една од основните намени на “сookies“ е да Ви обезбеди погодности кои ќе Ви заштедат време. Деталите за Политиката за колачиња се достапни на следниот ЛИНК

 Личните податоци кои се обработуваат преку веб страницата www.granapdoma.mk може да се користат за директен маркетинг единствено по дадена согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат. На корисниците им даваме можност за избор, вклучувајќи можност во секое време да ја повлечат дадената согласност за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг со испраќање на писмено известување до ГРАНАП ДООЕЛ на наведената контакт адреса или е-пошта.

 Личните податоци доставени преку веб страницата се чуваат онолку време колку што е потребно за исполнување на целите поради кои се обработуваат личните податоци, при што се применуваат следните рокови:

- податоците дадени за реализација на нарачки и плаќање се чуваат до завршување на административните и сметководствени процедури, додека податоците за задолжувањата за плаќање се чуваат 10 години од денот на издавање на сметка / фактура;

- податоците дадени поврзано со процедури за враќање или замена на производи се чуваат до истек на законските рокови за рекламации и замена;

- податоците дадени при регистрација, најава, како и за маркетинг цели се чуваат до повлекување на согласноста, односно до спроведување на барање за бришење на податоци;

 ПРАВА НА КОРИСНИЦИТЕ

Корисниците имаат право да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци, како и имаат право да побараат пристап, исправка или бришење на личните податоци, ограничување на обработката на нивните лични податоци или да поднесат приговор.

Корисниците имаат право во секое време да ги повлечат дадените согласности во врска со обработката на нивните лични податоци. За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Владимир Крстев 072 243 042 или на vladimir@granap.mk.

 СОГЛАСНОСТ И ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ

Користењето на нашите услуги подразбира согласност на корисникот со наведените услови на користење. Се обврзуваме дека ќе се придржуваме до сè претходно наведено, а сите промени на условите стануваат важечки дури по објавувањето на оваа веб страница.

 КОНТАКТ

За сите прашања и барања во врска со обработката на личните податоци преку веб страницата www.granapdoma.mk и во врска со оваа Политика на приватност, корисниците може да го контактираат Офицерот за заштита на лични податоци Владимир Крстев Телефон: 072 243 042, или на маил vladimir@granap.mk

 

 ГРАНАП ДООЕЛ Скопје

Прегледани